Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
In deze regels bedoelen we met:

Aanvullende Overeenkomst:
Een deal waarbij jij als klant producten koopt via onze website, en deze door Level Twenty Nine worden geleverd of door een derde partij op basis van afspraken tussen die derde en Level Twenty Nine.

Algemene Voorwaarden:
De regels die Level Twenty Nine hanteert. Als je iets bestelt, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Bedenktijd:
De periode waarin jij als klant kunt besluiten om de aankoop te annuleren (zie ook: herroepingsrecht).

Consument:
Jij, als persoon die iets koopt voor persoonlijk gebruik, niet voor een bedrijf of beroep.

Dag:
Een gewone kalenderdag.

Digitale Inhoud:
Gegevens die digitaal worden gemaakt en verzonden.

Duurzame Gegevensdrager:
Elk middel, inclusief e-mail, waarmee jij of Level Twenty Nine informatie kunt opslaan die aan jou is gericht. Dit zorgt ervoor dat je de informatie in de toekomst kunt bekijken of gebruiken.

Herroepingsrecht:
Jouw recht om binnen de bedenktijd af te zien van de online aankoop (zie ook: bedenktijd).

Ondernemer:
Wij of andere bedrijven waarmee we samenwerken om jou producten en/of diensten aan te bieden.

Overeenkomst op Afstand:
Een deal tussen jou en Level Twenty Nine via onze website, waarbij we gebruik maken van online communicatiemiddelen.

Privacy:
Persoonlijke informatie wordt opgeslagen in ons klantenbestand. Wij delen deze informatie niet met andere bedrijven, tenzij het nodig is voor de webwinkel of als we wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld op verzoek van de politie bij een vermoeden van een misdrijf). Lees ons uitgebreide privacybeleid onderaan de website.

Communicatiemiddelen op afstand:
Een manier waarop jij en Level Twenty Nine een deal kunnen sluiten zonder fysiek op dezelfde plek te zijn.

Bedrijven:
Klanten die geen consumenten zijn en op basis van een eenmalige factuur of periodieke afname bij ons kopen. Voor hen geldt geen bedenktijd, omdat bedrijven niet noodzakelijkerwijs recht hebben op herroeping.

Artikel 2 – Contactgegevens Level Twenty Nine


Naam ondernemer: Level Twenty Nine B.V.
Adres: 3036LD Rotterdam (ZH)
E-mailadres: info@leveltwentynine.nl
KvK-nummer: 89206444
Telefoonnummer:+31 6 14523677Artikel 3 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van Level Twenty Nine en voor elke gesloten overeenkomst op afstand tussen Level Twenty Nine en jou als consument.
 2. Zodra we een overeenkomst sluiten, maken we de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar voor jou als consument. Als dat niet mogelijk is, geven we voordat we de overeenkomst sluiten aan hoe je de algemene voorwaarden bij Level Twenty Nine kunt inzien en dat we ze op jouw verzoek kosteloos en zo snel mogelijk toesturen.
 3. Als we de overeenkomst op afstand elektronisch sluiten, kunnen we - in afwijking van het vorige lid - de tekst van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan de overeenkomst op afstand elektronisch aan jou beschikbaar stellen. Dit doen we op een manier die jij eenvoudig kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Als dat niet mogelijk is, laten we voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst weten waar je de algemene voorwaarden elektronisch kunt raadplegen en dat we ze op jouw verzoek elektronisch of op een andere manier kosteloos toesturen.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden voor producten of diensten van toepassing zijn, gelden het tweede en derde lid op vergelijkbare wijze. Je kunt je in geval van tegenstrijdige voorwaarden altijd beroepen op de bepaling die voor jou het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het Aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden plaatsvindt, staat dit duidelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod geeft een volledige en precieze beschrijving van de aangeboden producten, digitale content en/of diensten. Deze beschrijving is gedetailleerd genoeg zodat jij als klant een goede inschatting kunt maken. Als Level Twenty Nine afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale content. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Level Twenty Nine.
 3.  Elk aanbod bevat informatie waardoor voor jou als consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.


Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De deal gaat door, tenzij anders aangegeven in lid 4, op het moment dat jij als klant het aanbod accepteert en aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 2. Als je het aanbod online hebt geaccepteerd, bevestigt Level Twenty Nine direct digitaal de ontvangst van jouw acceptatie. Totdat deze bevestiging is ontvangen, kun je de overeenkomst annuleren.
 3. Bij onlineovereenkomsten zorgt Level Twenty Nine voor de nodige beveiligingsmaatregelen en een veilige online omgeving. Als elektronisch betalen mogelijk is, neemt Level Twenty Nine passende veiligheidsmaatregelen.
 4. Level Twenty Nine kan binnen de wettelijke grenzen controleren of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen en andere relevante factoren voor een verantwoorde overeenkomst op afstand. Als er goede redenen zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, kan Level Twenty Nine gemotiveerd de bestelling weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
 5. Bij de levering van het product en/of de dienst stuurt Level Twenty Nine de volgende informatie mee op een manier die jij gemakkelijk kunt opslaan:
  • a. Het adres van het Level Twenty Nine-kantoor voor klachten;
  • b. De voorwaarden en procedure voor het gebruik van het herroepingsrecht, of duidelijke informatie over het uitsluiten ervan;
  • c. Garantie- en servicegegevens na aankoop;
  • d. De prijs inclusief belastingen van het product en/of de dienst, en indien van toepassing, de bezorgkosten en betalingswijze
 1. 6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Jij, als klant, hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product te ontbinden. Wij bij Level Twenty Nine mogen vragen naar de reden voor de herroeping, maar we zullen je niet dwingen deze op te geven.
2. De bedenktijd, zoals genoemd in lid 1, begint op de dag nadat jij het product hebt ontvangen, of als je meerdere producten in dezelfde bestelling hebt gekocht, op de dag waarop je het laatste product hebt ontvangen. Bij levering van een product in verschillende zendingen of onderdelen, begint de bedenktijd op de dag waarop je de laatste zending of het laatste onderdeel hebt ontvangen. Level Twenty Nine kan, mits duidelijk gecommuniceerd voorafgaand aan het bestelproces, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Gedurende de bedenktijd gaat de klant zorgvuldig om met het product en de verpakking. Het product wordt alleen uitgepakt of gebruikt zoals nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. We gaan ervan uit dat de klant het product behandelt en inspecteert zoals hij dat in een winkel zou doen.
2. De klant is alleen verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van het product als gevolg van behandeling die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als je als klant besluit om gebruik te maken van je herroepingsrecht, laat dit dan binnen de 14 dagen duidelijk aan Level Twenty Nine weten.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de melding zoals beschreven in lid 1, stuur je het product terug of overhandig je het aan Level Twenty Nine (of een door hen gemachtigde). Als Level Twenty Nine heeft aangeboden het product zelf op te halen, hoef je dit niet zelf te doen. Zorg er in ieder geval voor dat je het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. Stuur het product terug met alle meegeleverde accessoires, in de originele staat en verpakking, en volgens de duidelijke instructies die Level Twenty Nine heeft gegeven.
4. Het risico en de bewijslast voor een correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij jou als klant.
5. De directe kosten voor het terugzenden van het product zijn voor jouw rekening.
6. Als je na aanvang van de dienst tijdens de bedenktijd herroept, en Level Twenty Nine heeft hiermee ingestemd, ben je een evenredig bedrag verschuldigd voor het deel van de dienst dat al is verricht op het moment van herroeping.
7. Bij gebruik van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Level Twenty Nine bij herroeping
1. Als Level Twenty Nine de herroeping van de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, sturen we onmiddellijk na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
2. Level Twenty Nine vergoedt de klant met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft gedaan, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een andere methode.
3. Level Twenty Nine kan wachten met terugbetaling totdat de goederen zijn ontvangen, of totdat de klant heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggestuurd.

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht
10.1 Level Twenty Nine kan bepaalde producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. Dit gebeurt echter alleen als Level Twenty Nine dit duidelijk op de website vermeldt, bij het aanbod, of bij het sluiten van de overeenkomst:
* Producten of diensten die zijn besteld en worden teruggestuurd omdat bijvoorbeeld de geur niet aan de verwachting voldoet, worden niet teruggenomen door Level Twenty Nine. We bieden namelijk ook kleine proefjes te koop aan om dergelijke herroepingen te voorkomen.
* Producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop Level Twenty Nine geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
* Producten die zijn gemaakt volgens de specificaties van de klant, niet geprefabriceerd zijn, en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon.
* Verzegelde producten die, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
* Producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten vanwege hun aard.

Artikel 11 – De prijs
1. Tijdens de geldigheidsduur vermeld in het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Level Twenty Nine producten of diensten met variabele prijzen aanbieden als de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en Level Twenty Nine hier geen invloed op heeft. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen variabel zijn en als richtprijzen dienen.
3. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als ze voortkomen uit wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als Level Twenty Nine dit heeft bedongen en als:
1. Ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
2. De klant de mogelijkheid heeft om de overeenkomst op te zeggen vanaf de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3. De prijzen die worden genoemd in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.


Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en garantie
1. Level Twenty Nine garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Daarnaast worden ze geleverd in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van de overeenkomst.
2. Eventuele garanties verstrekt door Level Twenty Nine, diens toeleverancier, fabrikant of importeur beperken op geen enkele manier de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Level Twenty Nine kan doen gelden als Level Twenty Nine tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen in de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. Level Twenty Nine handelt bestellingen van producten en aanvragen voor diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid af, vanaf het moment van ontvangst tot aan de uitvoering.
2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan Level Twenty Nine heeft doorgegeven.
3. Binnen een week na het plaatsen van een geaccepteerde bestelling, zal Level Twenty Nine deze met zorg en spoed uitvoeren, tenzij anders overeengekomen. Als er vertraging optreedt in de bezorging of als een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, zal de consument hier uiterlijk een week na het plaatsen van de bestelling van op de hoogte worden gesteld. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en aanspraak te maken op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding volgens het vorige lid zal Level Twenty Nine het betaalde bedrag onmiddellijk terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Level Twenty Nine tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen, aan Level Twenty Nine bekende vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 – Opzegging
1. De klant heeft het recht om een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en gericht is op regelmatige levering van producten of diensten, te allen tijde op te zeggen volgens de overeengekomen opzeggingsregels, met een opzegtermijn van maximaal één maand.
2. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en gericht is op de (regelmatige) levering van producten of diensten, kan de klant deze te allen tijde opzeggen tegen het einde van de afgesproken termijn, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
3. De klant kan de hierboven genoemde overeenkomsten op elk moment opzeggen, zonder beperkingen op een specifiek tijdstip of binnen een bepaalde periode. De opzegging kan ten minste op dezelfde manier plaatsvinden als de wijze waarop de overeenkomst is aangegaan. De opzegtermijn is altijd gelijk aan de termijn die Level Twenty Nine voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 15 – Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de consument de verschuldigde bedragen onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te voldoen. Bij overeenkomsten voor het leveren van een dienst begint deze termijn op de dag na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst door de consument.
2. Indien vooruitbetaling is afgesproken, heeft de consument geen recht op uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) voordat de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
15.3 De consument is verplicht eventuele onjuistheden in verstrekte betaalgegevens direct aan Level Twenty Nine te melden.
4. Bij niet-tijdige betaling is de consument, na een waarschuwing van Level Twenty Nine over de vertraagde betaling en een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen, vanaf het verstrijken van deze termijn in verzuim. Over het nog verschuldigde bedrag is de wettelijke rente verschuldigd.
5. In geval van verzuim is Level Twenty Nine gerechtigd onmiddellijk tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Hierbij maakt Level Twenty Nine aanspraak op volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de staffel uit het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, met een minimum van € 40,00.


Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Level Twenty Nine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige bijzondere, indirecte, of gevolgschade van de consument of derden, waaronder begrepen lichamelijke schade, milieuschade, gebruiksverlies van een product, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Level Twenty Nine is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook, voortkomend uit onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, of vrijetijdsbesteding verstrekt door de consument. Level Twenty Nine staat niet garant voor allergische reacties die kunnen ontstaan door het gebruik van de producten.
2. De consument zal Level Twenty Nine vrijwaren en schadeloosstellen voor alle vorderingen, aanspraken, en eisen met betrekking tot directe of indirecte schade, inclusief kosten en schade voortvloeiend uit fiscale verplichtingen, persoonlijk letsel, overlijden, verlies, vernietiging of schade aan eigendommen en lichaam, op welke wijze dan ook gerelateerd aan de door Level Twenty Nine geleverde producten en diensten.
3. Alle juridische kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en andere kosten voortvloeiend uit processen, procedures, of onderhandelingen als gevolg van de aanspraken zoals beschreven in dit artikel, komen volledig voor rekening van de consument.


Artikel 17 – Klachtenregeling
1. Level Twenty Nine hanteert een duidelijk gecommuniceerde klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze procedure. Consumenten kunnen hun klacht indienen via e-mail (info@leveltwentynine.nl), of ons online klachtenformulier.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn, nadat de consument de gebreken heeft ontdekt, volledig en helder te worden gemeld aan Level Twenty Nine.
3. Klachten die bij Level Twenty Nine zijn ingediend, worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien de aard van de klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal Level Twenty Nine binnen de initiële termijn van 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een uitgebreider antwoord mag verwachten.
4. De consument dient Level Twenty Nine, na het initiële contact via post, e-mail (info@leveltwentynine.nl), of het online klachtenformulier, minstens 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.

Artikel 18 – Geschillen en bevoegde rechter
1. Op overeenkomsten tussen Level Twenty Nine en de consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is enkel het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, conform de wettelijke bepalingen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, dus geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.


Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen de consument niet benadelen. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op een dusdanige wijze te worden gepresenteerd dat de consument ze eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Slotbepalingen
1. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In dat geval zal de niet rechtsgeldige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het oorspronkelijke doel benadert, zonder de rechtsgeldigheid van het resterende deel van deze algemene voorwaarden te beïnvloeden.

DE KOSTEN VOOR HET RETOURNEREN VAN DE GOEDEREN KOMEN VOOR JOUW REKENING.

Voor de voorwaarden met betrekking tot herroeping wordt verwezen naar de artikelen 6 tot en met 10 van de toepasselijke algemene voorwaarden van de webshop.

Artikel 21 – Toestemming voor Marketingcommunicatie
1. Door een overeenkomst aan te gaan met Level Twenty Nine, stemt de consument ermee in om via e-mail of nieuwsbrief benaderd te worden voor nieuwe aanbiedingen, producten en relevante informatie.
2. De consument heeft te allen tijde het recht om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief of marketingcommunicatie van Level Twenty Nine. Dit kan eenvoudig worden gedaan door de afmeldingsinstructies te volgen die zijn opgenomen in elke verzonden e-mail of door een specifiek verzoek te sturen naar het opgegeven e-mailadres van Level Twenty Nine.
3. In het geval dat de consument expliciet aangeeft geen aanbiedingen meer te willen ontvangen via e-mail, zal Level Twenty Nine zich inspannen om aan dit verzoek te voldoen en de consument niet meer te benaderen voor marketingdoeleinden.
4. Ondanks de toestemming voor marketingcommunicatie blijft Level Twenty Nine zich houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en privacy. De gegeven toestemming is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 22 – Overeenkomsten met Bedrijven (B2B)
1. Level Twenty Nine gaat overeenkomsten aan met bedrijven op basis van een verstrekte offerte. Na aanvaarding van de offerte is de overeenkomst bindend, en er geldt geen recht tot herroeping, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Bij periodieke afspraken of leveringen zijn specifieke betaalafspraken van kracht, zoals vermeld in de overeenkomst. Bedrijven hebben niet het recht de overeenkomst te ontbinden op basis van persoonlijke voorkeuren, zoals geurvoorkeur.
3. Level Twenty Nine draagt de verantwoordelijkheid voor schade of vermissing van producten tot aan het moment van levering aan het bedrijf. Na levering is Level Twenty Nine niet langer aansprakelijk voor schade of vermissing.
4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met bedrijven. Echter, artikelen die specifiek gericht zijn op consumenten zijn niet van toepassing op bedrijfsovereenkomsten.
5. Salesvertegenwoordigers van Level Twenty Nine doen namens het bedrijf aanbiedingen aan bedrijven. Extra services, diensten of garanties toegezegd door vertegenwoordigers zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door Level Twenty Nine.
6. Level Twenty Nine behoudt zich het recht voor om nieuwe aanbiedingen te doen aan bedrijven zodra er nieuwe producten of geuren beschikbaar zijn. Het aanbod is geldig voor een bepaalde duur, en Level Twenty Nine is niet verplicht het aanbod te handhaven na het verstrijken van deze periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Hartelijk dank voor je tijd en vertrouwen in Level Twenty Nine. We hopen dat je geniet van de onvergetelijke geurervaring die we bieden. Voor vragen of onduidelijkheden staan we altijd klaar om te helpen via e-mail op info@leveltwentynine.nl.

This document was last updated on March 12, 2024.